• نام شرکت را به فارسی بنویسید
  • کد شرکت یک عدد 7 رقمی میباشد(درصورت مغایرت به وسط ان عدد صفر اضافه کنید)
  • نام و نام خانوادگی مدیر عامل را به فارسی بنویسید
  • موبایل باید 11 رقم باشد و با 0 شروع میشود
  • تلفن ثابت باید 11 رقم باشد و با 0 شروع میشود
  • استان و شهر الزامی میباشد
  • کد پستی باید 10 رقم باشد
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .